Εγγραφή Χρήστη
Προσωπικές Ρυθμίσεις Χρήστη
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
Η ημερομηνία γέννησης που θα εισαχθεί πρέπει να είναι της μορφής Χρονια-Μήνας-Μέρα π.χ. 0000-00-00
(προαιρετικό)
(προαιρετικό)
Ακύρωση
Custom

Πολιτική ασφαλείας

Τυπικό συμβόλαιο που εκδίδεται από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισμένο.

  • Θέτει σε ισχύ μια κάλυψη αποζημίωσης.
  • Χρησιμεύει ως νομική απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης.
  • Καθορίζει τους ακριβείς όρους με τους οποίους έχει παρασχεθεί η κάλυψη αποζημίωσης.
  • Δηλώνει συναφείς πληροφορίες.

read more

  • Οικονομικός Ισολογισμός
    Οικονομικός Ισολογισμός
    “Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα..”